mvrv

 

 

Advocatenkantoor Mattijs-Voet & co

Bij Advocatenkantoor Mattijs Voet & co met kantoren in Mechelen, Lier en Antwerpen staan 28 professionele medewerkers voor u klaar om uw juridische problemen snel en accuraat op te lossen.

 
Ons kantoor is een typisch "KMO" kantoor met eveneens een aparte cel voor familiezaken.
 
Géén nichekantoor :
Mattijs, Voet & Co is een generalistisch kantoor. Wij leggen ons niet toe op één niche, want daar
hebt u helemaal niets aan. Uw concrete vragen gaan over dagelijkse problemen: van arbeidsrecht
tot vennootschapsrecht, van bouwrecht tot verkeersrecht en van contractenrecht tot
factuurinvordering.

Bij ons vindt u al die kennis onder één dak, verspreid over verschillende gespecialiseerde advocaten die nauw samenwerken.
 
Altijd de juiste specialist voor uw dossier :
Eén advocaat kan nooit alle rechtsgebieden perfect beheersen. Ons uitgebreide team kan dat wel.
 
Van KMO tot KMO :
Snel projectmanagement. Snelle elektronische communicatie. Eén aanspreekpunt. Zo gewenst
rechtstreeks elektronische dossieropvolging online door uw medewerkers via onze cliëntenserver.
Wij bieden u een uitgebreide professionele infrastructuur zoals u die verwacht van al uw partners.
 
Lokale en internationale service :
Door ons internationaal netwerk EUROJURIS kunnen wij in alle belangrijke Europese steden steunen
op een betrouwbare juridische partner.
 
We love to do what we do :
Wij waken erover dat onze advocaten niet alleen een sterke academische bagage hebben, maar
ook dat zij zich constant bijscholen. Bovendien zorgen we ervoor dat u te maken heeft met
mensen die graag bezig zijn met wat ze doen.
Na 32 jaar zijn wij nog steeds dagdagelijks samen actief met het enthousiasme van een starter
en de ervaring van een grijsaard.
 
Bent u op zoek naar een betrouwbaar en ervaren advocaat hetzij voor juridisch advies, hetzij voor litigation, hetzij voor bemiddeling dan bent u bij Advocatenkantoor Mattijs-Voet & co beslist aan het juiste adres.

Strategie & visie

 

Recht is des mensen.


Een samenleving kan maar geacht worden het niveau van het dierenrijk te overstijgen wanneer de overheersing van brutale fysieke kracht enerzijds en subjectieve willekeur anderzijds wordt geweerd en kan vervangen worden door een in het belang van de globale groep gereglementeerde en gestructureerde ordening.


Met Jean-Jacques Rousseau kan worden vastgesteld: “Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa a dire: ceci est a moi, c’est lui le vrai fondateur du droit civil.”


Waar wij in de loop van de laatste 2000 jaar een relatieve vorm van veiligheid en bescherming aan individuen konden garanderen, zowel ten overstaan van hun persoon als met betrekking tot hun goederen, blijkt deze verworvenheid broos en kwetsbaar.


De fundamentele rechten van elk individu zowel als de fundamentele rechten van minderheden worden al te gemakkelijk met de voeten getreden en onrecht blijft een deel van onze samenleving.


Ook wie zich economisch inspant om voor zichzelf en de zijnen betere materiele levensomstandigheden te creëren, stuit vaak op situaties waarbij beroep op een onafhankelijke derde noodzakelijk is teneinde het beslechten van geschillen met wapens en fysieke bedreiging te vermijden.


Government should be of laws, rather than of men. Al te vaak beseft de rechtzoekende slechts in de fase van het conflict de initiële norm.


De modeme advocaat heeft uiteraard nog een belangrijke taak in het procesrechtelijke verloop waarbij geschillen tussen individuen en ondernemingen een oplossing verkrijgen, doch heeft wellicht voor de toekomst een veel belangrijkere taak inzake preventie van geschillen.


De advocaat is meer en meer een bevoorrecht “consultant’ dewelke met een doorgedreven “rechtsvaardigheid’ in het economisch proces tussenbeide komt om, met een specifieke visie voor wat partijen mogelijkerwijze op hun weg in de toekomst zullen tegen komen, reeds voorafgaandelijk die maatregelen te suggereren die het ontstaan van geschillen kunnen voorkomen.


Betrouwbaar voorafgaandelijk advies over de objectieve maatschappelijke normering (de wet) en over de subjectieve regelgeving (contracten) zijn dan ook de mooiste taken voor een jurist.


En wanneer er geschillen ontstaan hetzij tussen individuen hetzij tussen ondernemingen dan zal het de best voorbereide en de best geadviseerde partij zijn die met een realistische visie op de economische werkelijkheid een geschil in haar voordeel kan beslechten.


Te dieneinde blijft het de visie en strategie van het ADVOCATENKANTOOR MATTlJS-VOET & Co om door een specifieke rechtsvaardigheid (een doorgedreven specialisatie en het gebruik van de meest moderne technologieën) bij te dragen tot een grotere rechtvaardigheid waaronder wordt verstaan de toebedeling aan eenieder van wat hem toekomt op basis van zijn inzet, zijn prestaties, zijn voorbereiding en werklust.


Wij blijven ervan overtuigd dat er in onze samenleving al te vaak vervlakking optreedt waarbij persoonlijke inzet veel te weinig wordt gewaardeerd.


Slechts door het uitstijgen van individuen boven de groep kan onze samenleving dagdagelijks een meerwaarde verkrijgen en verbeteren.


In besef van onze beperkingen als mens doch met inzet van al onze krachten doen wij er alles aan om de best mogelijke advocaat te zijn, de best mogelijke adviseur, de best mogelijke pleitbezorger en dit voor de cliënt die het, gelet op zijn inzet en prestaties, het meest verdient.


Optimisme, een positieve levensopvatting, grondige technische voorbereiding en enthousiasme zijn onze persoonlijke hulpmiddelen.


Uitgebreide technische basisinfrastructuren zijn onze objectieve hulpmiddelen.


Verbondenheid met en interesse voor de activiteiten van onze clienten blijven ons dagelijks streven naar perfectie ondersteunen.

Kantoorhistoriek

 

Joris MATTIJS startte in Berlaar.


Van in den beginne had hij mede ten gevolge van diverse buitenlandse contacten en stages, een bijzondere interesse voor een op een economische leest geschoeide kantoororganisatie uitgebouwd naar de behoeften van de individuele client, met nadruk op juridlsche accuratesse, snelheid van dossierbehandeling, flexibiliteit en minutieuze dagdagelijkse opvolging van de snel wijzigende juridische realiteit.


Johan VOET startte in Heist-op-den-Berg.


Als intemationaal ijshockey-speler had hij een gedrevenheid in zijn dossiers en een door niemand geëvenaarde werklust en vastberadenheid om ‘te winnen’, hoe zwaar de inspanning daartoe ook moest zijn.

Voormelde basisopties, die ook op heden nog steeds de leidraad vormen van ons handelen, werden vrij vroeg opgemerkt door diverse verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars en KMO’s en brachten een quasi vanzelfsprekende groei teweeg die blijft continueren.

Een eerste stap was de associatie MATTlJS-VOET die ontstond in 1991 in de toenmalig nieuwe kantoorgebouwen te Berlaar, Dorpstraat nr. 38 waardoor nog meer de nadruk op specialisatie en inteme afbakening van de diverse rechtsdomeinen mogelijk werd.

Daarna volgde de uitbreiding van de associatie in oktober 1995 met de nieuwe kantooraccommodatie te Lier.

Sneller dan verwacht bleken de 923 m2 kantoorruimte te Lier te klein voor het herbergen van alle medewerkers.

In januari 2000 kon gebruik gemaakt worden van de nieuwe deontologische mogelijkheden om een tweede kantoor te openen in de arrondissementele hoofdplaats Mechelen (initieel Nekkerspoel) waar de cel verzekeringsrecht en verkeersrecht onderdak vond.

Sinds 2004 is het kantoor Mechelen gevestigd op de nieuwe CAMPUS - site op het Industrieterrein Mechelen - Noord en is er de cel KMO-recht ondergebracht.

Externe omstandigheden, onder meer de frisse wind die waait binnen de Vereniging van Vlaamse Balies, openen in dit nieuwe millennium onverwachte perspectieven om de continentale advocatuur, met haar specifieke doch vaak ouderwetse eigenheden en gebruiken, aan te passen aan de economische realiteit in deze nieuwe eeuw.

Het blijft inderdaad een dagdagelijkse uitdaging om in een sterk veranderd economisch bestel, waar snelheid, mobiliteit, ftexibiliteit en internationalisering toenemen, te kunnen blijven werken met een rechtssysteem hetwelk zijn wortels heeft in Romeinsrechtelijke en Napoleontistische periodes waardoor de symbiose van nieuwe technologieën en economische systemen enerzijds en ouderwetse procedures inzake geschillenbeheer en geschillenpreventie anderzljds niet altijd vlekkeloos verloopt.

Objectieve informatie over de fiscale rechtzetting anno 2015.

Op 2 januari 2014 eindigde de laatste ronde van de fiscale regularisatie. Toch zijn er vandaag nog vele Belgische belastingplichtingen die zich in een risicozone bevinden, meestal door feiten uit het verleden.

Het is vandaag echter nog steeds mogelijk om uw fiscale positie uit te klaren. Wanneer een belastingplichtige zich spontaan aanmeldt om verschuldigde belasting te betalen, kan de Belgische fiscus dit niet weigeren. Wanneer u zich hierbij laat bijstaan door de advocaten van Mattijs & Voet, heeft u een ervaren team aan uw zijde.

Wij zijn gespecialiseerd in:

arbeidsrecht, administratief recht, bouwvergunningen, alimentatie, bezoekrecht, fiscalieit, ontslagen, verzekeringen, ongevallen, falingen, facturatie, vennootschappen, contraten, procesrecht, politierechtbank, politierecht, schaderecht, bouwrecht, vereffening verdeling, faillissementen-insolventie, sociale zekerheidsrecht, bouwgeschillen, stedenbouw, corporate law, handelsrecht, erfrecht, echtscheidingen en successierechten

Advocatenkantoor, Juridische advies, Advocaat, Advocaat Lier, Advocaat Mechelen